Chính Sách Hỗ Trợ Chăn Nuôi

– Việt Nam có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào chăn nuôi. Cụ thể như sau:

Nhằm đẩy mạnh và đổi mới hoạt động sản xuất trong chăn nuôi, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2010 / NĐ-CP ngày 04/6/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Nghị định số 210/2013 / NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thay thế Nghị định số 61/2010 / NĐ- CP và Nghị định số 57/2018 / NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định số 210/2013 / NĐ-CP quy định một số ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. khu vực. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất của Nhà nước; Hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân và miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Chính Sách Hỗ Trợ Chăn Nuôi
Chính Sách Hỗ Trợ Chăn Nuôi

30 / Tháng 9 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2014 / TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013 / NĐ -CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến mại. khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 Thông tư 14/2014 / TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 4 năm 2014 ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản và Thông tư số 43/2014 / TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 11 năm 2014. Danh mục nông, lâm, thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013 / NĐ-CP.

Xem thêm:  Xử Lý Ao Nuôi Cá Bị Ô Nhiễm

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cũng được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 98/2018 / NĐ-CP ngày 05/7/2018. Chính sách xác định các hình thức hợp tác, liên kết và nhà nước có chính sách khuyến khích xây dựng chuỗi chăn nuôi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa có kiểm soát. phát triển các sản phẩm ngành chăn nuôi theo định hướng, thị trường và giá trị gia tăng.

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 899 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” . Theo đó, phát triển ngành chăn nuôi theo định hướng từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung ở vùng có mật độ dân cư thấp. Khuyến khích chăn nuôi ứng dụng công nghệ theo chuỗi khép kín đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh, môi trường, phát triển công nghiệp chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 50/2014 / QĐ-TTg ngày 04/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020: Quy định một số chính sách hỗ trợ chăn nuôi. hộ chăn nuôi nhân tạo vật nuôi, con giống, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường. Đối tượng được hưởng chính sách trên là hộ trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm, trừ hộ chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp; người chăn nuôi.

Xem thêm:  Giá Bò Thịt Hiện Nay Trên Thị Trường

Để cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 984 / QĐ-BNN-CN và Quyết định số 985 / QĐ-BNN- CN ngày 09/5/2014 phê duyệt và kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”: đề xuất nội dung chuyển dịch cơ cấu sản xuất chăn nuôi theo vùng, loài vật nuôi, phương thức chăn nuôi, chuỗi giá trị và ngành hàng, cùng các giải pháp, phương án trình bày các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi đã đề ra. Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi được triển khai cụ thể, hiệu quả đã có nhiều tác động tích cực đến sản xuất chăn nuôi trong nước. Đầu tư của xã hội cho phát triển chăn nuôi được tăng cường theo hướng chuyển từ đầu tư nhà nước sang đầu tư tư nhân và mô hình PPP; Tăng cường hợp tác sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao.

Ngày 24/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2018 / NĐ-CP Về Khuyến nông (thay thế Nghị định 02/2010), đã quy định cụ thể nhiều chính sách hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, trong đó có phát triển chăn nuôi thông qua hoạt động khuyến nông.

Để hỗ trợ hoạt động khuyến nông tại các địa phương, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2019 ngày 4/11/2019 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động khuyến nông. Đây cùng là cơ sở để khuyến khích các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn.

Xem thêm:  Quá Trình Phát Triển Của Gà

Viết một bình luận